Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Меню
Профил
Език

Категории

Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН "ФАЯНС ТРЕЙД",
 
СОБСТВЕНОСТ НА "ФАЯНС ТРЕЙД" ЕООД
 
Настоящите общи условия регламентират отношенията между “Фаянс трейд” ЕООД и лицата, ползващи онлайн магазина “Фаянс трейд”, находящ се на www.fayanstrade.com .
 
Дефиниции 
 
“НИЕ”, “ФАЯНС ТРЕЙД”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава “Фаянс трейд” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200695333;
 
“ЗЗП” означава Закон за защита на потребителите;
 
“ЗЗЛД” означава Закон за защита на личните данни;
 
“ЗПУ” означава Закон за пощенските услуги;
 
“САЙТ” означава уебсайта находящ се на www.fayanstrade.com;
 
“ОНЛАЙН МАГАЗИН” означава виртуалният магазин находящ се на www.fayanstrade.com, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет;
 
“ПОЛЗВАТЕЛ” означава лице ползващо функционалностите на сайта;
 
“ПОТРЕБИТЕЛ” означава потребител по смисъла на ЗЗП;
 
“ЛИЧНИ ДАННИ” означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД;
 
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ;
 
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.
 
ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
 
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 
Наименование на Доставчика: "Фаянс трейд" ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Дружба 1", бл. 159
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 2А, вх. Б, ап. 23
Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 2А, вх. Б, ап. 23, телефон 0886180088
Вписване в публични регистри: ЕИК 200695333
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG200695333
Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 346142
 
Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
 
РЕГИСТРАЦИЯ
 
Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Регистрацията Ви дава възможност да следите направените от вас поръчки и да се възползвате от евентуалните допълнителни бонуси за лоялни клиенти. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр.
Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил. 
 
СТОКИ
 
Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като "Фаянс трейд" ЕООД не носи каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
 
ЦЕНИ
 
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. "Фаянс трейд" ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.
 
ПОРЪЧКИ
 
Поръчки могат да правят всички потребители, приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате описаната процедура. 
 
ПЛАЩАНЕ
 
Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи:
1. Наложен платеж / пощенски паричен превод.
2. Банков превод.
 
Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на "Фаянс трейд" ЕООД, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж / паричен пощенски превод” при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването талона за приемо-предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на "Фаянс трейд" ЕООД сумата, представляваща продажната цена на доставената стока. 

При плащане за продуктите посредством пощенски паричен превод, съгласно чл. 3 от  наредба Н-18 на НАП, сме освободени от задължението да издаваме  касов бон за всяка продажба. Когато се получава пратка с  наложен платеж през офис или автомат на куриера, или когато  куриерът предава пратките и приема плащането от вас, се издава т.н. Разписка за прием на паричен превод. Това е документът, който удостоверява фактическото предаване на парите при доставка с куриер по същия начин, по който касовата бележка удостоверява плащането

 
ДОГОВОР
 
Договорът за продажба от разстояние между "Фаянс трейд" ЕООД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на "Фаянс трейд" ЕООД. При недостатъчна наличност или ако поръчаният продукт е изчерпан и не е наличен в момента, "Фаянс трейд" ЕООД има право да анулира направената поръчка, като уведомява за това ползвателя чрез добавяне на административна бележка в поръчката, по имейл или по телефон.
 
ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНА СТОКА. СРОК НА ДОСТАВКА
 
Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо-предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
1. За стоки поръчани до 12 часа българско време – 3 работни дни, считано от деня, следващ деня, в който е направена поръчката.
2. За стоки поръчани след 12 часа българско време – 4 работни дни, считано от деня, следващ деня, в който е направена поръчката.
"Фаянс трейд" ЕООД си запазва правото едностранно, като информира потребителя, да удължава посочените срокове с до 7 дни. Стоките се доставят на получателите стандартно – на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.
При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на "Фаянс трейд" ЕООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето, извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от 3 работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на "Фаянс трейд" ЕООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, същият е длъжен да заплати всички направени до момента разходи по изпълнение на договора от страна на "Фаянс трейд" ЕООД и куриера, плюс 10% от стойността на неприетата поръчката. "Фаянс трейд" ЕООД има право да удържи тези разходи от вече заплатените от купувача суми. При условията на доставка с “наложен платеж” всички направени до момента разходи по изпълнение на договора от страна на "Фаянс трейд" ЕООД и куриера, плюс 10% от стойността на неприетата поръчката се фактурират и те стават дължими от купувача.  Казаното в предходните изречения се отнася и за случаите, когато купувач неоснователно откаже да приеме дадена пратка.
 
ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА.
 
На основание чл. 55, ал. 1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 7-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира "Фаянс трейд" ЕООД, на следният имейл адрес: fayans_trade@abv.bg, че на основание чл. 55, ал. 1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

а) начина, по който ще върне стоката (с куриер, лично), като задължително спази адреса на връщане посочен от "Фаянс трейд" ЕООД за всеки отделен случай на връщане;
б) банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

За целта Потребителят попълва Формуляр за упражняване право на отказ при online покупки.

2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от куриер в посочения по реда на предходната точка адрес на връщане от "Фаянс трейд" ЕООД.

3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставените защитни стикери.

4. Върнатата стока да е поставена в кутия, кашон или да е фолирана, за да се запази търговската опаковка от замърсяване, увреждане или от лепене на стикери и куриерски товарителници върху нея.

5. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.

До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на "Фаянс трейд" ЕООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, "Фаянс трейд" ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда, даден по-горе банкова сметка) в срок от 7 работни дни от връщането на стоката.
 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Вашата сигурност е изключителна важна за нас. Молим Ви да се запознаете с нашата Политика за личните данни, за да знаете как ще събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни, както и да се запознаете с Вашите права.
 
ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ
 
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Рекламацията се извършва чрез попълване на форма за рекламация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.
 
ДРУГИ
 
"Фаянс трейд" ЕООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като "Фаянс трейд" ЕООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на "Фаянс трейд" ЕООД преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. "Фаянс трейд" ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност.
"Фаянс трейд" ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от "Фаянс трейд" ЕООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на "Фаянс трейд" ЕООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра или от неовластено лице. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени.
За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение. В случай на не постигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд.